Anuntul Vanatorului
Ce a f?cut AGVPS ? Imprimare Email
Miercuri, 27 Februarie 2013 08:03

Ce a f?cut AGVPS n interesul

vn?torilor ?i pescarilor sportivi din Romnia?

Iat? o ntrebare pe care sub diverse formul?ri, mai mult sau mai pu?in directe, am auzit-o frecvent n ultima perioad?, poate mult prea frecvent ca s? nu devin? sup?r?toare.

Am auzit-o exprimat? din partea unor oameni mai pu?in instrui?i ?i din partea unor intelectuali cu fobie fa?? de lectur?, de con?inutul revistelor noastre de specialitate ?i, n general, fa?? de orice lucrare din domeniul cinegetic ?i halieutic, dar ?i din partea unor oameni cu preten?ii, ale?i, n calitate de delega?i competen?i, s? reprezinte onorabil interesele vn?torilor ?i pescarilor sportivi n organele de conducere ale AGVPS din Romnia. Am auzit-o pus? de prieteni, dar ?i de adversarii cunoscu?i, silvicultori sau nu, coco?a?i pe criterii politice n func?ii pe care nici n visul lor cel mai frumos nu le-au gndit, pentru a reglementa pe limba lor de lemn activitatea ?i de-a o controla, a se citi a o ncurca, lucru nu foarte dificil atunci cnd politica se ncurc? cu tehnica ?i competen?a. Am auzit-o pus? de membri vn?tori ?i pescari sportivi, dar ?i de nemembri ai organiza?iilor afiliate, n stare normal? sau relativ bahic?, r?ut?cio?i sau sinceri n ceea ce ncercau s? exprime. Am auzit-o spus? n glum?, la cte o ?uet?, dar ?i n serios, voalat sau foarte deschis, chiar n cadrul organizat al reuniunilor AGVPS.

Am auzit-o a?adar de la prea multe categorii de oameni, ncepnd de la cei ce nu trebuie lua?i n seam? pn? la persoane cu preten?ii, care sunt sau ar trebuie s? fie n deplin? cuno?tin?? de situa?ie, motiv pentru care ntrebarea se impune a primi un r?spuns deschis, care se dore?te a fi pe deplin clarificator.

Mai ales persoanelor din urm?, cu preten?ii, dar ?i tuturor celorlal?i care nu v?d brna din imediata lor apropiere de paiul de la nivelul AGVPS, le-a? r?spunde cel mai simplu printr-o ntrebare oarecum similar?: ce au f?cut ei pentru vn?torii ?i pescarii romni, pentru vn?toarea ?i pescuitul sportiv din Romnia, pentru societatea n care tr?im?

De la nivelul de la care, ntmpl?tor sau nu, am avut privilegiul s? urm?resc evolu?ia din cinegetica romneasc? a ultimilor 15 ani, de?i de mai multe ori mi-am propus s? p?r?sesc pozi?ia care mi-a atras n principal critici nemeritate ?i judec?ri strmbe, am putut observa, suficient de clar, modul de reprezentare a intereselor electoratului nostru la diferite niveluri.

De aceea, n deplin? cuno?tin?? de situa?ie, m? ncumet s? deschid ochii celor ce vor s? vad?, prin prisma propriilor interese, aceast? evolu?ie. S? judece singuri ?i corect comportamentul celor ale?i s? le reprezinte interesele, la nivel central, dar ?i la nivel local ?i s?-i aprecieze cum merit? pe cei ce dndu-?i importan?? vorbesc vorbe ?i contribuie la efortul general n interesul membrilor precum musca la arat.

AGVPS din Romnia care nu este un organism alogen organiza?iilor afiliate, ci se compune din reprezentan?ii acestora ale?i n mod democratic propor?ional cu num?rul de membri ai fiec?reia a fost ?i r?mne condus? la vrf, de un Congres, compus din peste 400 de delega?i ?i dintr-un Consiliu al AGVPS, compus din 21 de reprezentan?i, to?i proveni?i din rndurile celor circa 60.000 de vn?tori ?i a celor peste 100.000 de pescari sportivi din Romnia. n num?rul de 21 de membri ai Consiliului AGVPS sunt inclu?i un pre?edinte, un pre?edinte executiv ?i 2 vicepre?edin?i, fostul pre?edinte ?i nc? 5 membri ai Consiliului, ale?i sau reale?i din 5 n 5 ani pn? acum ?i din 4 n 4 ani n viitor.

Cu mici excep?ii, acest Consiliu s-a reunit periodic, de regul? de 4 ori/an ?i a adoptat toate deciziile importante, pe care ulterior pre?edintele executiv, adic? subsemnatul, le-a dus la ndeplinire. 5

n cei 15 ani trecu?i de la alegerile absolut libere din 1990, Conducerea AGVPS din Romnia aleas? pentru a reprezenta cinstit interesele asocia?iilor afiliate ?i implicit ale membrilor acestora, a realizat, n interes general, urm?toarele:

? a ini?iat, sus?inut ?i promovat un proiect nou de lege privind activitatea de vn?toare, care a fost promulgat ntr-o form? apropiat? proiectului ini?ial, favorabil? vnatului, intereselor vn?torilor romni ?i societ??ii din Romnia; aceasta nc? din 1996;

? a urm?rit cu aten?ie elaborarea ?i promovarea variantelor de proiect de lege privind pescuitul ?i acvacultura ?i a reu?it s? impun? cteva prevederi avantajoase protec?iei fondului piscicol ?i intereselor pescarilor sportivi din Romnia; aceasta de abia n 2001;

? a urm?rit, la fel de atent, elaborarea ?i promovarea proiectului de lege privind armele de foc ?i muni?ia, a?a nct acesta s? devin?, dup? mai multe interven?ii, consecutive ?i consecvente, acceptabil pentru vn?torii din Romnia;

?

a reu?it, n urma unor confrunt?ri de o duritate aparte avute cu reprezentan?ii ministerului care include activitatea de silvicultur?, s? reasigure recontractarea, n anul 2000, a gestiunii fondurilor de vn?toare, n principal de c?tre organiza?iile vn?tore?ti afiliate, n condi?ii mai mult dect favorabile vnatului ?i vn?torilor romni

;

?

a reu?it ulterior, datorit? n?elegerii dintre Conducerile executive ale AGVPS ?i ale RNP, s? recontracteze, n anul 2001,

folosin?a salmonicol? a apelor de munte, de asemenea n condi?ii acceptabile pentru pescarii sportivi n apele de munte;

?

n anul 2003, a reu?it s? recontracteze ?i folosin?a piscicol? a apelor naturale curg?toare colinare ?i de ?es, precum ?i perimetrul lacurilor de acumulare, malul Dun?rii ?i apele teritoriale ale M?rii Negre, toate n scop de pescuit recreativ sportiv, n condi?ii care s? fac? de asemenea posibil, n continuare, sportul de mas? n acest domeniu;

?

n decursul ntregii perioade trecute dup? 1990, a reu?it s? se men?in? vie mi?carea sportiv? pe linie de pescuit sportiv, de chinologie vn?toreasc? ?i de tir vn?toresc, organiznd anual cte un campionat, cu toate finalele sus?inute material de c?tre AGVPS;

? a f?cut posibil? participarea concuren?ilor romni, mai mult dect oricnd pn? n 1989, la competi?ii externe ?i la campionate interna?ionale ?i mondiale de pescuit sportiv, prin sus?inerea material? a AGVPS;

? a perfec?ionat cadrul preg?tirii ?i promov?rii noilor membri vn?tori, precum ?i al instruirii, n continuare, a membrilor cotizan?i;

? a sprijinit crearea cadrului institu?ional favorabil preg?tirii personalului de specialitate, de la paznic de vn?toare pn? la director;

? a reu?it, tot de la nivelul AGVPS, s? fac? posibil? dotarea cu arme de paz? a paznicilor de vn?toare ai organiza?iilor afiliate, n condi?ii economice avantajoase pentru aceste asocia?ii;

? a asigurat, foarte avantajos, to?i membrii vn?tori ai organiza?iilor afiliate pentru eventuale cazuri de accidente de vn?toare ?i a transmis cte un abonament la revista Vn?torul Romn pentru fiecare membru vn?tor al unei astfel de asocia?ii;

? a avut o contribu?ie esen?ial? la nfiin?area Muzeului de Vn?toare al Carpa?ilor-Posada ?i a fost prima institu?ie care a sus?inut ?i contribuit la nfiin?area primului Colegiu Cinegetic din Romnia;

? a organizat o adunare general? de excep?ie a C.I.C., n anul 2004;

? a organizat un Campionat mondial de pescuit sportiv, reprezentativ pentru Romnia, n perioada 28-29 august 1999;

?

a organizat o protec?ie eficient? a intereselor vn?torilor din Romnia mpotriva concuren?ei vn?torilor str?ini;

?

a vegheat permanent ?i a mbun?t??it esen?ial cele mai multe dintre reglement?rile ce decurgeau din lege, emanate de la nivelul ministerului, de?i nu ntotdeauna a fost posibil acest lucru;

6

? a creat cadrul care a permis nscrierea asocia?iilor afiliate n Registrul special al asocia?iilor, ca persoane juridice de drept privat ?i a asigurat asisten?a necesar? de specialitate n acest sens;

? a descentralizat, treptat dar constant, ntreaga activitate de conducere de la nivel central a asocia?iilor afiliate, ajungndu-se din anul 1996 la deplin? independen?? economic? ?i decizional?, iar din anul 2001 la independen?a total?, din toate punctele de vedere.

Nu mai continui s? reliefez ?i alte contribu?ii concrete ?i efective ale Conducerii AGVPS din Romnia n interesul vn?torilor ?i pescarilor sportivi din ?ara noastr?, care a f?cut posibil? practicarea vn?torii ?i a pescuitului sportiv n condi?ii acceptabile economic din partea marii majorit??i a membrilor asocia?iilor afiliate. Meritul este n principal al Conducerii AGVPS, sus?inut? doar de unele dintre conducerile asocia?iilor afiliate, nu de toate n solidar. Multe au a?teptat, de fapt, solu?ionarea problemelor lor majore, n interesul membrilor pe care-i reprezint?, exclusiv de la Bucure?ti.

Conducerilor unor astfel de asocia?ii vn?tore?ti care au r?mas n expectativ?, de regul? mai zgomotoase, le-a? repeta ntrebarea: ce au f?cut ele concret n interesul membrilor vn?tori ?i pescari sportivi pe care-i reprezint??

Cum se preocup? de men?inerea la nivel acceptabil a cotiza?iilor membrilor asocia?iei ?i cum favorizeaz?, un fel de a spune, vn?torii ?i pescarii n vrst?? De asemenea, le-a? ntreba cum respect? regulile democratice n interiorul propriilor asocia?ii, cum asigur? un tratament egal al membrilor, cum se preocup? de combaterea braconajului, cum asigur? preg?tirea candida?ilor la calitatea de vn?tor ?.a.m.d.

Sunt doar cteva din ntreb?rile sensibile pe care ni le adreseaz?, din ce n ce mai frecvent, unii dintre membrii organiza?iilor afiliate, acuzndu-ne doar aparent justificat de nep?sare, n necuno?tin?? de prevederile statutare care nu ne permit s? for??m mna conducerilor asocia?iilor afiliate n sensul de a lucra exclusiv n interesul membrilor care le-au ales.

Dup? aceste explica?ii, care nu sunt dect rezultatul unei anumite st?ri de nen?elegere, categoric d?un?toare intereselor membrilor vn?tori ?i pescari sportivi, ce tinde s? se extind? n cadrul organiz?rii noastre private, stimulat? fiind de s?ge?ile venite din partea unor mnuitori ministeriali interesa?i ?i orgolio?i, precum ?i din partea unor vn?tori cu mari posibilit??i economice dar ngr?di?i s?-?i satisfac? poftele dup? bunul plac, m? simt dator s? v? ndemn la mai atent? reflec?ie, la conciliere ?i mai ales la unitate.

Pericolul pentru interesele vn?torilor ?i pescarilor sportivi pe care-i reprezent?m mpreun? nu a venit ?i nu va veni niciodat? din interiorul organiz?rii noastre tradi?ionale, dect poate doar la nivel local n cazul organiza?iilor zgomotoase, ci din partea organismelor subordonate politic ale statului, mereu n dezvoltare pe seama bugetului public, generatoare de birocra?ie ?i de corup?ie, precum ?i de la interesul extraordinar pe care-l suscit? vnatul ?i chiar pe?tele din Romnia pentru societ??ile comerciale n profil ?i, mai ales, pentru vn?torii ?i pescarii sportivi cu domiciliul n U.E.

Dac? pericolul se contureaz? din exterior pentru interesele vn?torilor ?i pescarilor sportivi pe care-i reprezent?m, acesta nu poate deveni real dect din interior, ca urmare a posibilei dezorganiz?ri provocate prin manipulare, cu complicitatea unor cozi de topor.

Regret c? plecnd de la o ntrebare deranjant? pentru conducerea AGVPS am ajuns la explica?ii ?i afirma?ii prea directe, sup?r?toare pentru conducerile unor asocia?ii afiliate. Colegii no?tri de breasl?, vn?tori ?i pescari sportivi cotizan?i, meritau ns? aceste clarific?ri. Nu de altceva, dar sunt singurii care vor suporta deciziile ale?ilor lor ?i merit? s? ?in? ochii larg deschi?i ?i mintea treaz? cu ocazia alegerilor ce urmeaz?.

sursa: www.agvps.ro

 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro