Anuntul Vanatorului
Pasaport European Arma Vanatoare Imprimare Email
Miercuri, 05 Iunie 2013 10:46

ACTE NECESARE N VEDEREA OB?INERII PA?APORTULUI

EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC

n vederea eliber?rii pa?aportului european pentru arme de foc, cet??enii romni sau reziden?ii statelor membre care au re?edin?a sau, dup? caz, domiciliul n Romnia, ce ndeplinesc condi?iile prev?zute de Lege vor depune, personal sau prin mandatar cu procur? special?, la organul de poli?ie competent care le-a acordat permisul de arm?, un dosar cuprinznd urm?toarele documente:

 • cerere-tip, al c?rei model este prev?zut n anexa nr. 7;

 • dou? fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

 • documentul de identitate al solicitantului, n original ?i n copie, sau dup? caz, copie legalizat? a documentului de identitate;

 • permisul de arm? al solicitantului, n original ?i n copie, sau dup? caz, copie legalizat? a permisului de arm?;

 • documente prin care se argumenteaz? motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor membre n perioada c?l?toriei.

Documentele originale prev?zute mai sus se restituie pe loc, dup? confruntarea copiilor cu acestea.

n situa?ia n care solicitantul ?i-a schimbat domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a n cazul rezidentului statului membru, de pe raza de competen?? a organului de poli?ie care i-a acordat permisul de arm?, acesta se prezint? pentru eliberarea pa?aportului european al armelor de foc la organul de poli?ie competent pe raza c?ruia ?i-a stabilit noul domiciliu sau re?edin?a ?i n eviden?a c?ruia se afl? la data solicit?rii.

n pa?aportul european pentru arme de foc se nscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de port ?i folosire.

(1) n vederea ob?inerii autoriza?iei de introducere pe teritoriul Romniei a armelor de foc, prev?zut? la art. 117 din Legea nr.295/2004, reziden?ii statelor membre care doresc s? c?l?toreasc? n Romnia cu arme de foc ?i/sau muni?ii ?i au efectuat? men?iunea n pa?aportul european pentru arme de foc c? introducerea armelor respective este supus? autoriz?rii pe teritoriul Romniei, vor depune, personal sau prin mandatar cu procur? special?, la organul de poli?ie competent din cadrul Direc?iei Generale de Poli?ie a Municipiului Bucure?ti, respectiv al oric?rui inspectorat jude?ean de poli?ie sau la Inspectoratul General al Poli?iei Romne, un dosar cuprinznd urm?toarele documente:

 1. cerere-tip, al c?rei model este prev?zut n anexa nr. 5;

 2. pa?aportul european pentru arme de foc al solicitantului, n original ?i n copie, sau dup? caz copie legalizat? a acestuia;

 3. documentul de identitate al solicitantului, n original ?i n copie, sau dup? caz copie legalizat? a acestuia.

(2) Documentele originale prev?zute la alin. (1) lit. b) ?i c) se restituie pe loc, dup? confruntarea copiilor cu acestea.

Conform art. 12 din H.G. nr.1914 /2006 n termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poli?ie competente prev?zute la art. 11 alin. (1) elibereaz? autoriza?ia de introducere pe teritoriul Romniei a armelor de foc, al c?rei model este prev?zut n anexa nr. 6.

Procurarea armelor letale de pe teritoriul Romniei

(1) Procurarea unei arme letale, precum ?i a muni?iilor corespunz?toare, de pe teritoriul Romniei, de c?tre reziden?ii statelor membre, n scopul scoaterii acesteia din ?ar?, se poate face, n condi?iile prezentei legi, numai n baza autoriza?iei de procurare a armei sau, dup? caz, a muni?iei, eliberat? de Direc?ia General? de Poli?ie a Municipiului Bucure?ti, de inspectoratele jude?ene de poli?ie n a c?ror raz? teritorial? de competen?? ?i desf??oar? activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaz? s? fie procurat? arma, precum ?i de c?tre Inspectoratul General al Poli?iei Romne.

n vederea ob?inerii autoriza?iei de peocurare a armelor letale solicitantul va depune la forma?iunea de poli?ie competent? teritorial un dosar ce va cuprinde urm?toarele documente :

 1. cerere-tip,

 2. documentul de identitate al solicitantului, n original ?i n copie sau, dup? caz, copie legalizat? a acestuia, nso?it de traducerea legalizat? n limba romn?;

 3. autoriza?ia prealabil? de procurare a armei sau, dup? caz, a muni?iilor, eliberat? de autorit??ile competente ale statului al c?rui rezident este solicitantul, nso?it? de traducerea legalizat? n limba romn?.

n termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poli?ie competente elibereaz? autoriza?ia de procurare a armei letale, precum ?i a muni?iilor corespunz?toare, de pe teritoriul Romniei, n scopul scoaterii acestora din ?ar?.

 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro