Pasaport European Arma Vanatoare Imprimare
Miercuri, 05 Iunie 2013 10:46

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OB?INERII PA?APORTULUI

EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC

 

În vederea eliber?rii pa?aportului european pentru arme de foc, cet??enii români sau reziden?ii statelor membre care au re?edin?a sau, dup? caz, domiciliul în România, ce îndeplinesc condi?iile prev?zute de Lege vor depune, personal sau prin mandatar cu procur? special?, la organul de poli?ie competent care le-a acordat permisul de arm?, un dosar cuprinzând urm?toarele documente:

 • cerere-tip, al c?rei model este prev?zut în anexa nr. 7;

 • dou? fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

 • documentul de identitate al solicitantului, în original ?i în copie, sau dup? caz, copie legalizat? a documentului de identitate;

 • permisul de arm? al solicitantului, în original ?i în copie, sau dup? caz, copie legalizat? a permisului de arm?;

 • documente prin care se argumenteaz? motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor membre în perioada c?l?toriei.

Documentele originale prev?zute mai sus se restituie pe loc, dup? confruntarea copiilor cu acestea.

În situa?ia în care solicitantul ?i-a schimbat domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a în cazul rezidentului statului membru, de pe raza de competen?? a organului de poli?ie care i-a acordat permisul de arm?, acesta se prezint? pentru eliberarea pa?aportului european al armelor de foc la organul de poli?ie competent pe raza c?ruia ?i-a stabilit noul domiciliu sau re?edin?a ?i în eviden?a c?ruia se afl? la data solicit?rii.

În pa?aportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de port ?i folosire.

(1) În vederea ob?inerii autoriza?iei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, prev?zut? la art. 117 din Legea nr.295/2004, reziden?ii statelor membre care doresc s? c?l?toreasc? în România cu arme de foc ?i/sau muni?ii ?i au efectuat? men?iunea în pa?aportul european pentru arme de foc c? introducerea armelor respective este supus? autoriz?rii pe teritoriul României, vor depune, personal sau prin mandatar cu procur? special?, la organul de poli?ie competent din cadrul Direc?iei Generale de Poli?ie a Municipiului Bucure?ti, respectiv al oric?rui inspectorat jude?ean de poli?ie sau la Inspectoratul General al Poli?iei Române, un dosar cuprinzând urm?toarele documente:

 1. cerere-tip, al c?rei model este prev?zut în anexa nr. 5;

 2. pa?aportul european pentru arme de foc al solicitantului, în original ?i în copie, sau dup? caz copie legalizat? a acestuia;

 3. documentul de identitate al solicitantului, în original ?i în copie, sau dup? caz copie legalizat? a acestuia.

(2) Documentele originale prev?zute la alin. (1) lit. b) ?i c) se restituie pe loc, dup? confruntarea copiilor cu acestea.

Conform art. 12 din H.G. nr.1914 /2006 în termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poli?ie competente prev?zute la art. 11 alin. (1) elibereaz? autoriza?ia de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, al c?rei model este prev?zut în anexa nr. 6.

 

Procurarea armelor letale de pe teritoriul României

 

(1) Procurarea unei arme letale, precum ?i a muni?iilor corespunz?toare, de pe teritoriul României, de c?tre reziden?ii statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din ?ar?, se poate face, în condi?iile prezentei legi, numai în baza autoriza?iei de procurare a armei sau, dup? caz, a muni?iei, eliberat? de Direc?ia General? de Poli?ie a Municipiului Bucure?ti, de inspectoratele jude?ene de poli?ie în a c?ror raz? teritorial? de competen?? î?i desf??oar? activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaz? s? fie procurat? arma, precum ?i de c?tre Inspectoratul General al Poli?iei Române.

În vederea ob?inerii autoriza?iei de peocurare a armelor letale solicitantul va depune la forma?iunea de poli?ie competent? teritorial un dosar ce va cuprinde urm?toarele documente :

 1. cerere-tip,

 2. documentul de identitate al solicitantului, în original ?i în copie sau, dup? caz, copie legalizat? a acestuia, înso?it de traducerea legalizat? în limba român?;

 3. autoriza?ia prealabil? de procurare a armei sau, dup? caz, a muni?iilor, eliberat? de autorit??ile competente ale statului al c?rui rezident este solicitantul, înso?it? de traducerea legalizat? în limba român?.

În termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poli?ie competente elibereaz? autoriza?ia de procurare a armei letale, precum ?i a muni?iilor corespunz?toare, de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din ?ar?.