LUPUL V?ZUT ALTFEL Imprimare
Joi, 18 Iulie 2013 19:32

 

LUPUL  V?ZUT  ALTFEL
 

 
 
Respectul profund pe care l-au avut dacii fa?? de fiara s?lb?ticiilor nep?trunse este unul dintre aspectele care subliniaz? tr?s?turile ?i caracterul str?bunilor no?tri barbari. Ca animal de prad? ?i vân?tor de excep?ie, lupul simbolizeaz? b?rb??ia absolut? punând în eviden?? cupluri de însu?iri aparent opuse: curaj ?i pruden??, for?? ?i ging??ie, solitudine ?i spirit de echip?.St?pânitori ai unui teritoriu preponderent p?duros ?i tr?itori în des?vâr?it? armonie cu natura s?lbatic?, dacii nu puteau s? nu aprecieze calit??ile de excep?ie ale lupului, ale c?rui atribute ?i le-au însu?it adesea. De?i exist? prea pu?ine dovezi scrise despre înainta?ii no?tri, care s? ne dezv?luie pe larg obiceiuri ?i tradi?ii azi date uit?rii, unele cutume p?strate în zone mai pu?in alterate de pecinginea modernului amintesc de cultul lupului.Cu certitudine în acele vremuri specia era foarte bine reprezentat?, de vreme ce s-a instalat atât de solid în con?tiin?a ?i memoria comunit??ii. Serb?rile p?gâne, dedicate lupului, se pare c? erau numeroase. O atest? azi s?rb?tori religioase p?strate în calendarul cre?tin ortodox, mai cu seam? cele din luna noiembrie, care culmineaz? cu hramul sfântului Andrei. ?i dac? acest sfânt, despre care se spune c? a avut un rol major în cre?tinarea geto-dacilor, este cunoscut în popor ?i ca patron al lupilor, nu este simpl? întâmplare.Cultul dacic al lupului s-a încrustat astfel în mod firesc ?i armonios în tradi?ia cre?tin? local?.
Credin?ele populare despre aceast? s?lb?ticiune, transmise din genera?ie în genera?ie peste veacuri, sunt numeroase ?i adânci precum erau odinioar? ?i codrii. Mare dijmuitor de turme, lupul a fost privit mereu de om ca un adversar de temut, uneori chiar malefic, alteori înzestrat cu calit??i supranaturale care îi veneau în ajutor. Ca vietate ce simbolizeaz? b?t?lia pentru supravie?uire, înfruntând natura ostil? ?i for?ele potrivnice, a câ?tigat respectul oamenilor. Se afirm? c? însu?i verbul „ a lupta” provine din r?d?cina „lup”, care desemneaz? apriga s?lb?ticiune. În Maramure? mul?i nou-n?scu?i primeau numele acestui animal viteaz sau derivate ale numelui, cu speran?a c? vor dobândi astfel vigoarea ?i vitejia ei, ca ?i calit??ile de protector al familiei. Sentimentele umane cu care a fost privit? fiara în decursul timpului sunt diverse ?i contradictorii, pe de o parte din ostilitatea stârnit? de n?ravul s?lb?ticiunii de a v?mui turmele, pe de alt? parte din admira?ia ?i uimirea stârnite de inteligen?a ?i noble?ea frumoasei bestii. Se credea c? în noaptea sfântului Andrei haitele sunt chemate de patronul lor pentru a le împ?r?i prada de peste iarn?. Trebuie re?inut c? acest eveniment se produce exact la debutul calendaristic al anotimpului. Iar dac? sfântul a hot?rât ca lupii s? vâneze ?i animale domestice, nimeni nu are dreptul s? i se împotriveasc?, paguba trebuind s? fie suportat? f?r? discu?ii.  Noaptea sfântului Andrei este cea în care lupilor li se d? libertatea s? atace turmele. Geniul popular a f?cut din aceast? credin?? o parabol? imaginându-?i c? în acest moment al anului for?ele malefice, în toate formele lor, ies în lume, pentru prad?, punând în pericol sufletele cre?tinilor. Pe acest motiv popular se brodeaz? ?i legendele cu licantropi, oamenii-lupi, care deveni?i robi ai unor malefice puteri supranaturale se transform? în pr?d?tori sângero?i.
De la celebrul steag de lupt? al dacilor, arhicunoscutul cap de lup care scotea sunete înfrico??toare, pân? la credin?a popular? în amulete provenite din trupul lupului, toate dezv?luie respectul omului fa?? de puterea aproape divin? a s?lb?ticiunii. P?rul, ghearele sau col?ii de lup, micile obiecte confec?ionate din oasele fiarei, au fost ?i mai sunt ?i azi considerate, pe alocuri, purt?toare de puteri miraculoase, protejând posesorul lor de necazuri ?i nenorociri. Aceste credin?e î?i au r?d?cinile în vechiul cult dacic. Exista ?i credin?a c? lupul poate veni în ajutorul b?rba?ilor tineri oropsi?i de duhuri tenebroase, cu condi?ia ca ace?tia, în schimbul eliber?rii de sub influen?a vr?jilor teribile s? nu se c?s?toreasc? niciodat?. Tot în vechime, mantalele c?ptu?ite cu blan? de lup erau nu numai dovad? a prosperit??ii ci ?i protec?ie împotriva farmecelor. Leg?tura dintre firesc ?i supranatural în ceea ce prive?te s?lb?ticiunea aceasta pe care oamenii au privit-o când cu team?, când cu du?m?nie, s-a instalat datorit? caracterului discret ?i misterios pe care l-a avut comportamentul s?u.
În fa?a marelui asalt al omenirii asupra naturii ?i îndeosebi asupra p?durii, miturile au început s? se destrame, s? dispar?, s? se piard?, rând pe rând l?sând loc gol banului. Lumea f?r? zâne, zmei, balauri, iele sau spiridu?i va continua s? existe, de?i mai searb?d?, mai ?chioap?. Îns? din momentul în  care va disp?rea ?i mitul lupului, însele temeliile lumii se vor zdruncina îngrozitor pentru întreaga omenire. Nu întâmpl?tor str?bunii daci ne-au l?sat ?tire c? lupul a fost ?i trebuie s? r?mân? sacru.
 
CASIAN  BALABASCIUC

 

Ultima actualizare ĂŽn Vineri, 19 Iulie 2013 19:52