Din nou accize la arme? Imprimare
MarĹŁi, 13 August 2013 07:40

UPDATE Accize de 1 euro/gram pentru bijuterii de pân? la 14 K ?i de 1 euro/cmc pentru ma?ini de lux

Bijuteriile din aur ?i/sau platin?, cu excep?ia verighetelor, vor fi accizate din septembrie cu 1 euro/gram pentru bijuterii de pân? la 14 K inclusiv ?i cu 2 euro/gram pentru mai mult de 14 K, ma?inile cu motor peste 3.000 cmc vor fi accizate cu 1 euro/cmc, acciza la cafea ?i bere nefiind schimbat?.

Pentru ma?ini, acciza va fi aplicat? în cazul autoturismelor ?i autoturismelor de teren, inclusiv cele importate sau achizi?ionate intracomunitar, noi sau rulate, a c?ror capacitate cilindric? este mai mare sau egal? cu 3.000 centimetri cubi.

Confec?iile din bl?nuri naturale vor fi accizate cu 50 euro la bucat? pentru produse cu o valoare unitar? între 500-1.500 euro, cu 200 euro/bucata pentru valori cuprinse între 1.501-3.000 euro, cu 450 euro/bucata pentru valori între 3.001-4.500 euro, cu 750 euro/bucata pentru valori cuprinse între 4.501-6.000 euro ?i cu 1.200 euro/bucata pentru produse în valoare mai mare de 6.000 euro.

Armele de vân?toare ?i cele de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, vor fi accizate cu 50-1.500 euro/bucata, în func?ie de valoare, iar cartu?ele cu glon? vor fi de asemenea accizate cu 0,1-0,4 euro/bucata.

Pentru nave cu vele care au lungime egal? sau mai mare de 8 metri va fi aplicat? o acciz? de 500 euro/metru liniar din lungimea navei.

UPDATE Chi?oiu: Guvernul nu urm?re?te sc?derea pre?ului pâinii prin TVA, ci reducerea la jum?tate a evaziunii

Guvernul nu urm?re?te sc?derea imediat? a pre?ului pâinii prin sc?derea TVA, ci reducerea la jum?tate a evaziunii fiscale în domeniu, care ajunge, în prezent, ?i la 80% pe lan?ul economic al produselor de panifica?ie, a declarat ministrul Finan?elor, Daniel Chi?oiu.

"Obiectivul major, a?a cum am anun?at în nenum?rate rânduri când am propus reducerea TVA la pânie, este nu de a sc?dea imediat pre?ul, ci de a reduce evaziunea fiscal? semnificativ. Pe baza analizelor f?cute de asocia?ia marilor produc?tori ?i, de asemenea, din analizele noastre, evaziunea fiscal? ajunge pe anumite segmente, pe acest lan?, ?i pân? la 80%", a spus Chi?oiu.

El a precizat c? scopul urm?rit de Executiv este acela de a reduce semnificativ, respectiv peste 50%, evaziunea fiscal? în domeniul produselor de panifica?ie.

 "Sper ca noua structur?, Direc?ia General? Na?ional? Antifraud? Fiscal?, s? fie mult mai eficient? decât fostele structuri ?i s?-?i fac? sim?it? prezen?a în pia?? ?i nu numai, s? aduc? bani mai mul?i la buget", a spus Chi?oiu.

Premierul Victor Ponta a anun?at, luni, c? taxa pe valoarea ad?ugat? va fi redus? la pâine la 9%  de la 1 septembrie, iar impactul negativ al m?surii, calculat la 100 milioane lei, va fi compensat prin cre?terea accizelor la alcool ?i introducerea de accize la bunuri de lux, precum ma?ini cu motor peste 3.000 cmc, bijuterii, aur.

Alte bunuri de lux pentru care vor fi aplicate accize sunt iahturi, ceasuri de lux ?i anumite tipuri de armament.

Acciza la alcool va cre?te de la 750 euro/hectolitru la 1.000 euro/hectolitru, în timp ce pentru bunuri de lux vor fi introduse accize, a precizat ministrul Finan?elor.

Premierul Victor Ponta a afirmat c? exper?ii FMI sunt în continuare sceptici legat de impactul favorabil al acestei m?suri în ceea ce prive?te sc?derea evaziunii fiscale, dar au acceptat sc?derea TVA.

El a precizat c? va solicita asocia?iilor produc?torilor de pâine s? demonstreze într-un termen "rezonabil" c? reducerea TVA va contribui la diminuarea evaziunii fiscale.

Victor Ponta a anun?at, de asemenea, luni, c? Guvernul a încheiat negocierile cu Fondul Monetar Interna?ional, Comisia European? ?i Banca Mondial? pentru un nou acord.

O misiune a FMI se afl? la Bucure?ti pentru discu?ii privind un nou acord de împrumut cu România, autorit??ile precizând anterior c? doresc ca un nou acord s? fie încheiat pentru o perioad? de doi ani.

Premierul Victor Ponta a declarat, joi, c? România va conveni, pân? în aceast? toamn?, un nou acord preventiv cu Fondul Monetar Interna?ional ?i Uniunea European?, cu o valoare între 3 miliarde euro ?i 5 miliarde euro ?i cu mai pu?ine condi?ii decât cele dou? în?elegeri anterioare.


Conform proiectului de O.G. pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ?i reglementarea unor m?suri fiscal-bugetare, regimul accizelor aplicate armelor va fi astfel:

Nr crt ---- Denumire produsului sau a grupei de produse --------- U/M -------- Acciza echivalent euro/U.M.

9. Arme de vân?toare ?i arme de uz personal altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv:

9.1. ----- Cu valoare unitar? pân? la 500 Euro, inclusiv --------- buc ----------------- 50
9.2. ----- Cu valoare unitar? între 501 - 2000 Euro -------------- buc ----------------- 150
9.3. ----- Cu valoare unitar? între 2001 - 3000 Euro ------------- buc ----------------- 400
9.4. ----- Cu valoare unitar? între 1501 - 2000 Euro ------------- buc ----------------- 245
9.5. ----- Cu valoare unitar? între 2001 - 2500 Euro ------------- buc ----------------- 360
9.6. ----- Cu valoare unitar? între 3001 - 4000 Euro ------------- buc ----------------- 700
9.7. ----- Cu valoare unitar? între 4001 - 5000 Euro ------------- buc ----------------- 900
9.8. ----- Cu valoare unitar? între 5001 - 6000 Euro ------------- buc ----------------- 1100
9.9. ----- Cu valoare unitar? de peste 6000 Euro ----------------- buc ----------------- 1500

10. Cartu?e cu glon?:

10.1 ----- Cu valoare unitar? pân? la 0,66 Euro, inclusiv --------- buc ----------------- 0,1
10.2 ----- Cu valoare unitar? între 0,66 - 2,21 Euro -------------- buc ----------------- 0,2
10.3 ----- Cu valoare unitar? peste 2,22 Euro --------------------- buc ----------------- 0,4