Anuntul Vanatorului
LEGEA 69/2014 privind accizele la armele de vanatoare Imprimare Email
Miercuri, 02 Iulie 2014 12:13

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 69/2014 Aprobarea cu modific?ri a OG 28/2013 privind reglementarea unor m?suri fiscal-bugetare

2014-05-14 Publicata in M.Of. nr. 355 din 14.5.2014

LEGE nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonan?ei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor m?suri fiscal-bugetare

Parlamentul Romniei adopt? prezenta lege.

Articol unic

Se aprob? Ordonan?a Guvernului nr. 28 din 27 august 2013 privind reglementarea unor m?suri fiscal-bugetare, adoptat? n temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan?e, publicat? n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 553 din 30 august 2013, cu urm?toarele modific?ri ?i complet?ri:

La articolul 207, literele j) ?i k) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

j) arme, altele dect cele cu destina?ie militar? sau de tir sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;

k) muni?ie pentru armele prev?zute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30;.

  1. La articolul IV punctul 3, alineatul (2) al articolului 208 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

(2) Pentru produsele prev?zute la art. 207 lit. a)c) ?i f)l), accizele se datoreaz? o singur? dat? ?i se calculeaz? prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de m?sur? asupra cantit??ilor produse, comercializate, importate sau achizi?ionate intracomunitar, dup? caz. Pentru amestecurile cu cafea solubil? importate sau achizi?ionate intracomunitar, accizele se datoreaz? ?i se calculeaz? numai pentru cantitatea de cafea solubil? con?inut? n amestecuri.

  1. La articolul IV punctul 4, literele a) ?i b) ale alineatului (1) ?i partea introductiv? a alineatului (3) ale articolului 209 se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:

a) operatorii economici care produc ?i comercializeaz?, achizi?ioneaz? din teritoriul comunitar ori import? produsele prev?zute la art. 207 lit. a)c), f)i) ?i l);

b) persoanele fizice care achizi?ioneaz? din teritoriul comunitar ori import? produsele prev?zute la art. 207 lit. h)l).

.

(3) Operatorii economici care achizi?ioneaz? din teritoriul comunitar produsele prev?zute la art. 207 lit. a)c), f)i) ?i l) au obliga?ia ca, nainte de primirea produselor, s? se nregistreze la autoritatea competent?, n condi?iile prev?zute n normele metodologice, ?i s? respecte urm?toarele cerin?e:.

  1. La articolul IV, dup? punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4143, cu urm?torul cuprins:

41.La articolul 209 alineatul (1), dup? litera a) se introduc dou? noi litere, literele a1) ?i a2), cu urm?torul cuprins:

a1) operatorii economici care comercializeaz? c?tre de?in?torul final armele, respectiv c?tre persoana fizic? sau juridic? care prezint? autoriza?ia de procurare a armei, indiferent dac? acestea sunt achizi?ionate intracomunitar, importate sau produse n Romnia, n cazul armelor prev?zute la art. 207 lit. j);

a2) operatorii economici care comercializeaz? c?tre de?in?torul final muni?ia, respectiv c?tre persoana fizic? sau juridic? ce prezint? permisul de portarm?, indiferent dac? aceasta este achizi?ionat? intracomunitar, importat? sau produs? n Romnia, n cazul muni?iei prev?zute la art. 207 lit. k);.

42.La articolul 209, dup? alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urm?torul cuprins:

(5) n cazul unui operator economic care nu are domiciliul fiscal n Romnia ?i inten?ioneaz? s? desf??oare activit??i economice cu produse accizabile prev?zute la art. 207, pentru care are obliga?ia pl??ii accizelor n Romnia, acesta va desemna un reprezentant fiscal stabilit n Romnia, pentru a ndeplini obliga?iile care i revin potrivit prezentului capitol.

 

Exigibilitatea

Momentul exigibilit??ii accizei intervine:

a) la momentul recep?ion?rii pentru produsele prev?zute la art. 207 lit. c), f)i) ?i l) provenite din achizi?ii intracomunitare efectuate de operatori economici;

b) la data efectu?rii formalit??ilor de punere n liber? circula?ie pentru produsele prev?zute la art. 207 lit. a)c), f)i) ?i l) provenite din opera?iuni de import efectuate de operatori economici;

c) la momentul eliber?rii pentru consum, n conformitate cu prevederile art. 2067, pentru produsele prev?zute la art. 207 lit. d) ?i e);

d) la momentul vnz?rii pe pia?a intern?, pentru produsele prev?zute la art. 207 lit. f)i) ?i l) provenite din produc?ia intern?, iar n cazul produselor prev?zute la art. 207 lit. j) ?i k) la data efectu?rii primei vnz?ri pe pia?a intern? c?tre persoana de?in?tor final, moment atestat prin data facturii ?i/sau data bonului fiscal, emise de vnz?tor, indiferent dac? produsele provin din achizi?ii intracomunitare, import sau produc?ie intern?;

e) la data efectu?rii formalit??ilor de punere n liber? circula?ie pentru produsele prev?zute la art. 207 lit. h), i) ?i l) provenite din opera?iuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv nainte de efectuarea primei nmatricul?ri n Romnia, n cazul produselor prev?zute la art. 207 lit. h) ?i i) provenite din achizi?ii intracomunitare efectuate de persoane fizice. n scopul nmatricul?rii navelor sau autovehiculelor prev?zute la art. 207 lit. h) ?i i) se prezint? organelor competente:

  1. declara?ia vamal? care atest? efectuarea formalit??ilor de punere n liber? circula?ie, n cazul navelor sau autovehiculelor din import;
  2. certificatul care atest? plata accizelor, n cazul navelor sau autovehiculelor achizi?ionate intracomunitar. Modelul ?i con?inutul certificatului se stabilesc prin ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?;

f) la data documentului comercial care atest? achizi?ia intracomunitar? a produselor prev?zute la art. 207 lit. k) ?i l) n cazul n care achizi?ia intracomunitar? este efectuat? de o persoan? fizic?;

g) la data efectu?rii formalit??ilor de punere n liber? circula?ie pentru produsele prev?zute la art. 207 lit. j) ?i k) provenite din opera?iuni de import efectuate de persoane fizice. Momentul exigibilit??ii accizelor n cazul armelor prev?zute la art. 207 lit. j) provenite din achizi?ii intracomunitare efectuate de persoane fizice intervine nainte de nscrierea armei n documentul care atest? dreptul de de?inere a armei sau, dup? caz, de port ?i de folosin?? a armei, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ?i al muni?iilor, republicat?, cu modific?rile ulterioare. n scopul nscrierii armei n documentul care atest? dreptul de de?inere a armei sau, dup? caz, de port ?i de folosin?? a armei se prezint? organelor competente:

  1. declara?ia vamal? care atest? efectuarea formalit??ilor de punere n liber? circula?ie, n cazul armelor din import;
  2. certificatul care atest? plata accizelor, n cazul armelor achizi?ionate intracomunitar. Modelul ?i con?inutul certificatului se stabilesc prin ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?.
  3. La articolul IV punctul 7, alineatul (2) al articolului 213 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

(2) Pentru situa?iile prev?zute la art. 211 lit. b), e) ?i g), plata accizelor se face la data exigibilit??ii accizelor.

  1. La articolul IV punctul 8, alineatul (3) al articolului 214 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

(3) Operatorii economici care achizi?ioneaz? intracomunitar sau din import produsele prev?zute la art. 207 lit. a)c), f)i) ?i l) pentru uzul propriu, precum ?i persoanele fizice care efectueaz? achizi?ii intracomunitare de produse prev?zute la art. 207 lit. h)l) depun o declara?ie de accize la autoritatea competent? pn? la data prev?zut? pentru plata acestor accize, numai atunci cnd datoreaz? accize. Modelul declara?iei se reglementeaz? prin ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?.

Aceast? lege a fost adoptat? de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 ?i ale art. 76 alin. (2) din Constitu?ia Romniei, republicat?.

 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro