Anuntul Vanatorului
EVOLU?IA RELA?IILOR AGVPS CU C.I.C. Imprimare Email
Miercuri, 06 August 2014 10:45

EVOLU?IA RELA?IILOR AGVPS CU C.I.C.

 

Istoria ini?ierii, n 1928. ?i a fond?rii, n 1930, a Consiliului Interna?ional de Vn?toare ?i de Protec?ie a Vnatului C.I.C. se cunoa?te, n general. Sunt cunoscu?i ?i cei doi reprezentan?i de seam? ai activit??ii vn?tore?ti din Romnia ing. Nicolae S?ulescu ?i George Plagino care, al?turi de reprezenta?i similari ai vn?torilor din Fran?a, Polonia ?i Cehoslovacia, au luat hot?rrea a ceea ce avea s? coaguleze doi ani mai trziu, n jurul nucleului astfel format reprezentan?ii a nc? 18 ??ri.

Ceea ce se cunoa?te mai pu?in este faptul c? ?i atunci, ca ?i acum, meritele reprezentantului autorit??ii statului au fost indirect amplificate prin omisiunea relev?rii particip?rii reprezentantului organiza?iei na?ionale neguvernamentale de vn?toare la momentul ini?ial. De ce oare acest tratament discriminatoriu ?

Poate c? atunci se justific? aceast? abordare datorit? calit??ilor de excelent vn?tor ?i organizator de vn?toare ale celui care a fost inginerul Nicolae S?ulescu, numit n func?ia de director al Direc?iei de Vn?toare din Ministerul Agriculturii, cu acordul sau la recomandarea Majest??ii Sale Regelui. George Plagino era ns? ?i el recunoscut n lumea aparte a vn?torilor din Romnia, care l-au ales democratic ca pre?edinte al Uniunii Generale a Vn?torilor, cu certitudine ?innd seama de unele merite, mai pu?in trmbi?ate, din activitatea acestuia. Astfel, f?r? astfel de merite, ar fi putut fi ales ca pre?edinte Nicolae S?ulescu.

Istoria ini?ierii ?i fond?rii C.I.C. a r?mas ns? cunoscut?, din p?cate, a?a cum a fost reflectat? n documentele vremii, n care s-a minimalizat, dup? cum s-a ar?tat, rolul reprezentantului U.G.V.R. la acest eveniment.

Pentru a nu c?dea din nou n aceea?i gre?eal?, este corect s? ne reamintim, mpreun?, evolu?ia leg?turilor noastre, mai recente, cu C.I.C.-ul.

Romnia a fost ?i a r?mas constant membr? fidel? a acestui organism interna?ional n vn?toare, achitndu-se de toate obliga?iile statutare ?i participnd la marea majoritate a manifesta?iilor organizate sub egida sa, din 1930 pn? n 1985. n ultimii ani ai perioadei men?ionate, o conlucrare aproape sincer? ?i eficient? ntre reprezenta?ii A.G.V.P.S. din Romnia ?i ai Ministerului Silviculturii, respectiv ntre vicepre?edintele ing. drd. Ioan Cazacu ?i inspectorul adjunct de stat ing. Aurelian Neac?u, au favorizat solu?ia achit?rii obliga?iilor pecuniare ale Romniei fa?? de C.I.C. de c?tre A.G.V.P.S.

n continuare, pn? n 1990, Romnia a fost tolerat? n C.I.C. n virtutea reputa?iei trecute, deoarece A.G.V.P.S. din Romnia nu a mai primit aprobarea cuvenit? pentru plata cotiza?iei C.I.C., n numele statului romn.

La prima Adunare General? a C.I.C. de dup? evenimentele din decembrie 1989, am fost invitat, mpreun? cu fostul conduc?tor executiv al A.G.V.P.S. din Romnia drd. ing. Ioan Cazacu, pentru a ne preciza, n numele Romniei, pozi?ia n aceast? chestiune. ?ara noastr? figura deja pe lista oficial? a celor 3 ??ri care urmau s? fie analizate ?i excluse din acest organism interna?ional de vn?toare, pentru neplata cotiza?iei pe mai mult de 2 ani.

Datorit? lobby-ului f?cut printre prieteni, angajamentului nostru c? vom ncerca s? convingem oficialit??ile din Romnia s? achite cotiza?ia restant? ?i mai ales situa?iei similare a altor dou? ??ri, excluderea ??rii noastre din C.I.C. a fost amnat? pn? la Consiliul C.I.C., de la Paris, din noiembrie 1990.

ntor?i la Bucure?ti a trebuit s? convingem membri Biroului Executiv ai Consiliului Na?ional al A.G.V.P.S. s? fie de acord cu preluarea datoriilor restante ale Romniei c?tre C.I.C., de c?tre A.G.V.P.S., deoarece reprezentan?ii Autorit??ii publice centrale care r?spundea de p?duri ?i cinegetic? (Ministerul Mediului) la vremea respectiv?, aveau alte preocup?ri majore n domeniu (mp?r?irea cabanelor de vn?toare din fondul forestier, deschiderea vn?torii cu str?inii pentru unit??ile silvice, re?inerea tuturor fondurilor de vn?toare G.V.S. n gestiune proprie, vnzarea trofeelor defunctului Nicolae Ceau?escu etc.)

Hazardul a f?cut ca la Consiliul C.I.C. de la Paris, din 29. 10.1990, s? ajung singur, mputernicit ns? s? m? angajez c? A.G.V.P.S. din Romnia va prelua, n numele statului romn, cotiza?ia restant? n sum? de 190.000 F.F. Binen?eles, condi?ionat de r?mnerea Romniei n acest prestigios organism interna?ional. Aceasta, deoarece, n preziua plec?rii noastre la aeroport, cel ce condusese cu loialitate destinele A.G.V.P.S. din anul 1967 pn? n 1990 a suferit un atac de cord ?i ne-a p?r?sit, pe nea?teptate, pentru totdeauna. A continuat ns?, prin rela?iile de strns? prietenie pe care le legase n timp cu foarte mul?i membri ai Consiliului C.I.C., s? ne ajute. Aceste rela?ii personale, preluate din mers, ?i onorarea unor promisiuni mai vechi n contextul situa?iei socio-economice a Romniei de atunci, au convins membrii Consiliului C.I.C. s? fie solidari cu cauza A.G.V.P.S. din Romnia, scutindu-ne de plata cotiza?iei pe 4 ani (1985, 1986, 1987 ?i 1988), condi?ionat ns? de plata datoriilor restante din anul precedent ?i a celor din anul n curs (1989 ?i 1990), adic? a numai 80.600 F.F.

Rentors n Romnia am constatat c? pozi?ia Ministerului Mediului ?i, ulterior, a proaspetei Regii Autonome a P?durilor, nu se schimbase: nu i interesa, n nici un fel, problema pl??ii datoriilor restante ale Romniei c?tre C.I.C. ?i men?inerea ??rii n acest organism interna?ional de profil, motiv pentru care nu s-au ntreprins ?i nu s-au ob?inut cuvenitele aprob?ri de la Guvernul Romniei ?i Ministerul de Finan?e.

n aceast? situa?ie, A.G.V.P.S. din Romnia a preluat singur? obliga?iile pecuniare ale statului romn c?tre C.I.C. Meritul revine membrilor Biroului Executiv al Consiliului Na?ional al A.G.V.P.S., vn?tori ?i pescari sportivi, care au avut n?elepciunea s? asigure continuitate prezen?ei Romniei n mijlocul lumii vn?tore?ti interna?ionale, a?a cum au procedat ?i pentru asigurarea continuit??ii Romniei n Confedera?ia Interna?ional? de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.).

Au urmat c?iva ani n care A.G.V.P.S. din Romnia a achitat cotiza?ia ??rii noastre c?tre C.I.C. (40.300 F.F./an) ?i n care reprezentarea noastr? a evoluat pozitiv. Numai n perioada 1995-1999, de exemplu, A.G.V.P.S. din Romnia a organizat 3 simpozioane interna?ionale sub egida C.I.C. privind ursul brun (1995), capra neagr? (1997) ?i p?s?rile migratoare (1996), apoi Expozi?ia na?ional?, cu participare interna?ional?, de vn?toare, (1997), de asemenea sub egida C.I.C., ?i un campionat mondial de pescuit sta?ionar (1999), sub egida C.I.P.S.

n aceast? perioad?, AGVPS din Romnia a mai reu?it un lucru important din punct de vedere financiar ?i anume s? nscrie A.G.V.P.S. din Romnia ?i membrii titulari n C.I.C., n locul statului romn. Aceasta deoarece, ca asocia?ie na?ional? reprezentativ? achita o cotiza?ie propor?ional? cu num?rul membrilor vn?tori (3.440 Euro), ceea ce nseamn? aproximativ jum?tate din cotiza?ia pe care ar fi trebuit s-o achite pentru statul romn, propor?ional cu num?rul s?u de locuitori (cca. 6.150 Euro).

Mersul normal al activit??ii noastre n C.I.C. a continuat netulburat doar pn? n 1999.

Cu ocazia celei de-a 46-a Adun?ri Generale a C.I.C., reunit? n 14-19.05.1999 la Milano Italia, am luat cuno?tin?? despre interesul ocult ?i subit manifestat de reprezentan?ii M.A.P.P.M. ?i R.N.P. pentru nlocuirea delega?iei A.G.V.P.S. din Romnia n C.I.C., conduse de dl. Adrian N?stase, cu o delega?ie R.N.P., condus? de directorul general Dorin Ciuc?, care nici m?car nu era vn?tor. Din delega?ia ce se dorea a fi nlocuitoare, conform dorin?elor fostului ministru Romic? Tomescu, mai f?ceau parte directorii Dima Gheorghe (nevn?tor) ?i Capanu Gheorghe, ambii din R.N.P.

Situa?ia jenant? n care am fost pu?i ?i a fost pus? Romnia prin demersurile anticipate, f?cute la nivelul fostului pre?edinte al C.I.C., de c?tre consilierul de suflet al ministrului Romic? Tomescu a fost contracarat?, att n Consiliul C.I.C., ct ?i n plenul Adun?rii Generale a C.I.C., prin argumente statutare ?i de bun sim? insurmontabile :

-    A.G.V.P.S. din Romnia era membr? a C.I.C., cu cotiza?ia achitat? la zi, a?adar cea care reprezenta oficial Romnia la acel moment, n acest organism;

-    R.N.P., fiind regie na?ional? cu caracter economic, nu se ncadra n nici una din categoriile statutare de membri C.I.C.;

-    dou? delega?ii (na?ionale) reprezentative, ale aceleia?i ??ri, nu puteau fi acceptate n acela?i organism interna?ional precum C.I.C.;

-    noii membri n C.I.C., n acest caz reprezentan?ii R.N.P., trebuiau s? fie accepta?i mai nti de vechea delega?ie a Romniei n C.I.C., iar propunerea trebuia f?cut? ?i naintat? de ?eful acestei delega?ii, nicidecum de pre?edintele C.I.C.;

-    delega?ia R.N.P. nu era nici m?car compus? din vn?tori.

Cu toate acestea, fostul pre?edinte al C.I.C. a insistat exagerat n sprijinul R.N.P., arogndu-?i, la un moment dat, un rol nestatutar de arbitru, ntr-o problem? intern? a delega?iei Romniei care nu-l privea n nici un fel.

Momentul penibil a fost dep??it ?i, ca de fiecare dat? n rela?iile cu conducerea R.N.P., s-a ntins o mn? prieteneasc? colegilor silvicultori, prin propunerea concret? de a fi cuprin?i n delega?ia A.G.V.P.S. din Romnia n C.I.C., cu un num?r de membri titulari propor?ional cu suprafa?a (exagerat?) a fondurilor de vn?toare pe care le gestiona direct (cca. 30%) aceast? regie.

Din 1999 pn? n 22-24 mai 2003 nu au mai fost nici un fel de probleme de colaborare cu R.N.P., dect doar temporare ?i pecuniare, generate de plata cu ntrziere a p?r?ii din cotiza?ia C.I.C. ce i revenea (30%).

n anul 2003 ns?, la Adunarea General? a C.I.C. de la Helsinki Finlanda, lucrurile au recidivat ntr-un anume fel. R.N.P. a fost reprezentat? de silvicultori ?i exper?i C.I.C., bucuro?i s? viziteze un ora? nou ?i s? participe la o astfel de manifestare, nicidecum de membri individuali n acest organism. Acest aspect ar fi trecut poate neobservat dac? unii dintre ace?tia, n nici un caz singuri, nu ?i-ar fi dep??it statutul. Probabil c?, n timp ce noi ne str?duiam s? acoperim, prin participare, lucr?rile a ct mai multor comisii de specialitate, undeva, ascun?i de privirile noastre indiscrete, c?iva participan?i din partea R.N.P. la nchiderea lucr?rilor adun?rii generale, bine informa?i ?i bine ?coli?i n diversiuni, hot?rau cine s? urce n prezidiu ?i cine, din partea R.N.P., s? aduc? steagul Romniei pe podium. Cu alte cuvinte cine s? ias? n fa?? pentru a-?i aroga ulterior rezultatul efortului de ani ?i ani ai altora din echip?.

Nu putem s? apreciem dect pu?in elegant gestul de atunci, ntr-o activitate cu conota?ii sportive precum vn?toarea ?i orice ac?iune n leg?tur? cu aceasta.

n continuare, lucrurile au reintrat n normalitate, greul organiz?rii celei de-a 51- a Adunare General? a CIC n Romnia la Bucure?ti revenind ns?, iar reprezentan?ilor AGVPS din Romnia.

N.?elaru

 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro